130-procentig avgiftsökning väntar SCA:s Obbola

SCA Logistics rorofartyg Obbola drabbas oproportionerligt hårt av höjningen av farledsavgifterna.
SCA Logistics rorofartyg Obbola drabbas oproportionerligt hårt av höjningen av farledsavgifterna.
(Bild: SCA)

Lots- och farledsavgifterna kommer att höjas med över 130 procent på SCA:s rorofartyg Obbola och hennes två systerfartyg om Sjöfartsverkets höjningsförslag träder i kraft. Det uppger Näringslivets Transportråd i sitt remissvar på förslaget om höjda lots- och farledsavgifter.

Svaveldirektivet och ”en generell strukturell förändring” inom sjöfartsnäringen medfört att sjötrafiken minskat. Det har gett minskade intäkter för Sjöfartsverket, menar Transportrådet och de fyra branschförbunden Innovations- och kemiindustrierna, Jernkontoret, Skogsindustrierna och Svemin. Organisationerna har tillsammans lagt fram ett remissvar på Sjöfartsverkets nya förslag till nya föreskrifter om farledsavgift.

Enligt remissvaret har Sjöfartsverket parerat den försämrade ekonomin genom att stegvis höja farleds- och lotsavgifterna under de senaste åren. De nya höjningarna är på nio och fem procent. Ett nytt avgiftssystem som införs vid årsskiftet kommer dessutom att ge kraftiga kostnadsökningar för vissa fartygstyper.

SCA Logistics rorofartyg Obbola och hennes två systerfartyg hör till dem som drabbas mycket hårt, med en avgiftshöjning på hela 130 procent. Redan förra året framförde industrins branschorganisationer att fler dräktighetsklasser behövdes i föreskrifterna för att ”inte skapa snedvridande tröskeleffekter”.

Enligt industrins branschorganisationer kommer de aviserade höjningarna att leda till en negativ spiral med minskande sjöfrakt, som i sin tur tvingar Sjöfartsverket till nya höjningar.

Industrin menar att det istället krävs positiva incitament för att få transportköparna att välja sjöfrakten framför landtransporter. Sjöfartsverkets bör få en ökad anslagsfinansiering så att 90 procent av de totala kostnaderna täcks av staten. Exempelvis bör isbrytning jämställas med vinterväghållning på väg och järnväg och finansieras över statsbudgeten, istället för med avgifter som idag.

Publicerad torsdag, 26 oktober 2017 12:44