Så fördjupas farleden i Göteborgs hamn

Muddermassorna som grävs upp består till största delen av lera som ska placeras väster om Vinga på ett miljösäkerts sätt. Illustration: Skandiaporten farledsfördjupning, Göteborgs Hamn AB. Muddermassorna som grävs upp består till största delen av lera som ska placeras väster om Vinga på ett miljösäkerts sätt. Illustration: Skandiaporten farledsfördjupning, Göteborgs Hamn AB.

13,5 miljoner kubikmeter lera ska grävas upp och deponeras när farleden in till Göteborgs hamn fördjupas för att hamnen ska kunna ta emot större fartyg än idag.

För att kunna ta emot världens största oceangående fartyg ska farleden in till Göteborgs hamn fördjupas med cirka 4 meter. Det är totalt 6 kilometer farled som ska muddras.

Cirka 13,5 miljoner kubikmeter lera kommer att behöva grävas upp och flyttas. Lermassorna kommer att deponeras i havet utanför Vinga – ett område som i många år använts till deponi tack vare sitt stora djup och ackumulativa botten.

285 000 kubikmeter av lermassorna som ska grävas upp är förorenade och kommer att deponeras på ett särskilt och säkert sätt.

I de omfattande utredningar och undersökningar som gjorts inför deponeringen av lermassorna har bland annat har mätningar av havsströmmarna vid botten genomförts.

– Vi skyddar havsmiljö genom att välja en plats med djuphålor och vars botten karaktäriseras av ackumulation, vilket betyder att leran vi lägger här stannar kvar på platsen och inte påverkas av de strömmar som finns. Rent tekniskt går det till så att vi börjar med att lägga ut de förorenade muddermassorna först och därefter täcker vi över dem med cirka 10 meter preindustriella äldre leror. På så sätt kapslas de förorenade muddermassorna in, säger Kristina Bernstén, delprojektledare miljö Skandiaporten, Göteborgs Hamn AB.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-09-24 09:45