L

Även järnvägen behöver säkra godstransporter

Peter Andersson. Peter Andersson.

ÅSIKTEN. Sverige saknar nationella regler för säkring av last vid järnvägstrafik och deltar inte längre i det internationella arbetet med utveckling av lastsäkring för järnvägen. Hela den satsning som gjorts från svensk sida tidigare kan därmed bli omintetgjord och det kan komma att ta lång tid att samla styrkorna på nytt, skrev lastsäkringsexperten Peter Andersson på Åsikten i Transportnytt nr 6-2015.

Sverige saknar nationella regler för säkring av last vid järnvägstrafik och deltar inte heller längre i det internationella arbetet med utveckling av lastsäkring för järnvägen. Det kunde vi konstatera på det senaste sammanträdet med intresseorganisationen Sagit (Säkring Av Gods I Trafik).

Dessutom anser Transportstyrelsen att myndigheten är förhindrad att utfärda detaljerade regler för lastsäkring.

Utan nationella regler för lastsäkring för järnväg måste varje järnvägsoperatör utveckla sitt eget regelverk. Men det regelverket värderas inte i samband med att operatören får sitt tillstånd. Det är också osäkert om alla de nya och ofta små operatörerna förmår ha en egen stab med tillräcklig kompetens för detta arbete.
Det betyder också en uppenbar risk för olyckor på järnvägen. Tänk bara om gods skulle tappas på en bana med dubbelspår och bli liggande framför ett persontåg. Konsekvenserna kommer att bli svåra.

Att Sverige inte deltar i det internationella regelarbetet för lastsäkring gör att svensk industris intressen inte längre kan tillvaratas. På sikt kan det hämma internationell järnvägstrafik för svenskt exportgods, vilket skadar svensk basindustris konkurrenskraft.

Genom tidigare svenskt initiativ har underlag för regler för lastsäkring i kombienheter som containrar och trailrar tagits fram inom olika projekt. Det har varit en del i arbetet med att revidera Internationella järnvägsunionens (UIC) regler. Trafikverket finansierade arbetet tillsammans med svensk industri.

Transportnäringen och UIC kommer inom kort att behandla frågan om en regeländring i enlighet med förslaget. Risken är uppenbar att förslaget faller när Sverige inte längre har någon representant i gruppen. Hela satsningen från svensk sida kan därmed bli omintetgjord och det kan komma att ta lång tid att samla styrkorna på nytt.

När det gäller sjö- och vägtransporter deltar Transportstyrelsen i det internationella arbetet och det finns tydliga nationella föreskrifter för lastsäkring för de här trafikslagen. Efterlevnaden kontrolleras av kustbevakningen och polisen. Men för järnvägstransporter sker inte någon sådan myndighetskontroll.

Bristen på regler för lastsäkring vid järnvägstrafik innebär risk för allvarliga olyckor. Det är också ett klart hinder för säkra och rationella gränsöverskridande järnvägstransporter av svenskt exportgods.

Flera olika organisationer inom Sagit har därför begärt att Näringsdepartementet ska se till att Transportstyrelsen snarast gör något åt frågan. Det arbete som tidigare bedrivits av Green Cargo bör övertas av Transportstyrelsen. Dessutom bör kontroller av lastsäkring genomföras på järnväg på samma sätt som för sjö- och vägtransporter. Det är en begränsad investering – i jämförelse med de kostnader som kommer att uppstå om frågan inte får någon lösning.

 


Peter Andersson är styrelseordförande och delägare i Mariterm AB som bedriver utbildning och konsultation med inriktat på lastsäkring, farligt gods och marina ledningssystem. Han är medlem i en lång rad svenska och internationella kommittéer och arbetsgrupper inriktade på lastsäkring. Några av dem är Sagit (Säkring av gods i trafik) och IMO:s arbetsgrupp som utvecklat riktlinjer för säkring av last i lastbärare, CTU-koden. Ytterligare projekt är "Kombisäkring", "Framlast" (lastsäkring i intermodala järnvägstransporter), "Destiny" (EU-projekt, initierat av kombibolagens internationella organisation International Union for Road-Rail Combined Transport).

 


Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Jobb & karriär

Inga händelser

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien

Köpa ny transportbil?

Transportbilsguiden 2017

Transportbilsguiden 2017

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.