Miljön kräver bättre järnvägar

 Kjell Håkansson är projektledare på Coop Logistik och har lett arbetet med satsningen på Cooptåget som startades ! Kjell Håkansson är projektledare på Coop Logistik och har lett arbetet med satsningen på Cooptåget som startades !""#. Kjell Håkansson är utbildad vid Linköpings universitet och har en civilingenjörsutbildning i logistik.

ÅSIKTEN. Både kapacitet och stabilitet hos järnvägsnätet måste bli bättre, understrycker Kjell Håkansson, Coop Logistik.

Alla företag har idag miljömål för sina transporter, ibland höga och precist uttalade, i några fall lägre och mer generella. Men det räcker inte med att sätta mål, alla måste också mäta sitt utfall för att veta hur långt från målet företaget ligger.

Dagens mätmetoder ger två möjligheter: begränsa omfattningen av det transportsystem som mäts och mäta noggrant, eller mäta hela transportsystemet och tvingas till uppskattningar och användande av generella nyckeltal. Coop har valt att titta på hela transportsystemet från leverantör till butik oavsett vem som utför transporten – leverantören, externa åkare eller egna lastbilar.

Ett av de snabbaste sätten att minska transporternas miljöpåverkan är att utnyttja järnväg för de längre avstånden. Men det blir färre och färre lager och fabriksanläggningar som har användbara spåranslutningar. I grunden beror detta på de fasta kostnader som uppstår med industrispår. Lösningen är då att använda kombitrafik där man använder gummihjul på landsväg istället för järnhjul på industrispår för de kapillära sträckorna.

 

Varför används då inte mer kombitrafik? Enligt vår mening ligger den största förklaringen i den bristfälliga tillförlitlighet i transporttid som järnvägen erbjuder. Under de senaste åren har kraven på precision blivit högre och högre, både av sändare och mottagare vill trimma sina avsändningsrespektive mottagningsfunktioner. Tidfönstren har blivit smalare och bemanningen bygger på precisa avgångs- och ankomsttider.

Idén med vad som kallas lean supply chain är att de avvikelser som uppkommer ska åtgärdas. Hur kan det göras när rotorsaken inte ligger hos avsändaren, inte hos mottagaren och inte hos det transportföretag som valts utan i den infrastruktur som används? En lastbil har flera alternativa vägar vid eventuella problem än ett lok som har få alternativ och alla med betydande tidsfördröjning som följd.

Den försening som uppstår är därmed väldigt svår att arbeta ikapp, åtminstone vid vissa tider och vissa sträckor på grund av det höga utnyttjandet av järnvägsnätet. Lastbilstransporter måste till för att transportsystemet snabbt ska komma i fas. Kostnaderna för detta kommer att belasta kombitrafiken, med stora konsekvenser när företagen gör kalkyler för transportalternativens totalkostnad.

Ska vi nå våra miljömål måste därför järnvägsnätets stabilitet och kapacitet bli bättre. Då de flesta järnvägstransporter ska genom södra Sverige, handlar det om att snabbt bygga ut de banavsnitt som idag utgör flaskhalsar för godstrafik på södra stambanan. Underhållet måste också förbättras så att befintlig kapacitet kan utnyttjas maximalt. Det är först med ett robust system med tillförlitliga transporttider som företagen kommer att kunna minska miljöpåverkan genom kombitrafik.

Publicerad 2013-01-30 08:17:39

Sök här!

Köpa ny transportbil?

trasnportbilsguiden 2018

Transportbilsguiden 2018

Med alla transportbilar
upp till 3,5 ton

Pris 60:-

Beställ den här.

Cron Job Starts